PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D'UN CONSELL CIUTADÀ LOCAL
Vegeu esquema sobre canvis socials

El Consell Ciutadà Local és un marc de participació a nivell local, en el que tots els ciutadans interessats puguin conèixer, debatre i resoldre sobre tots aquells temes comunitaris que de manera assembleària els mateixos ciutadans decideixin tractar. Un grup coordinador, format per representants d’entitats i altres persones reconegudes pel poble, democràticament escollit i periòdicament renovable, serà l’encarregat d’organitzar i gestionar el seu funcionament.

Característiques principals:

No formal. El Consell Ciutadà no es constituirà formalment en associació. Des de la senzillesa es pretén crear un projecte eficaç, d’acord amb el temps disponible dels membres dels diferents grups d'afinitat, creats per cadascun dels diferents temes a tractar. Grups d'afinitat que es tancaran una vegada aconseguits els seus objectius.

Autònom. És un mecanisme de participació ciutadana independent del seu Ajuntament. La ciutadania ha de disposar dels seus propis espais on poder desenvolupar lliurament les seves activitats. Aquesta és la base per crear un teixit social fort que possibiliti el progrés social de les comunitats.

Relacional. El fet de ser autònoms no implica que sigui un organisme paral·lel a l’Ajuntament i als òrgans consultius que emanen d’aquest, com els Consells Municipals. Tot al contrari, vol esdevenir un espai ordenat per a la trobada i la reflexió entre ciutadans, entitats, tècnics i polítics, que serveixi per implicar a la ciutadania en la gestió pública i enriquir les decisions que es prenen des dels organismes públics existents.

Apolític. En el sentit de no pertinència a cap organització política, la qual cosa no suposa renunciar a la política com una cosa de tots, que afecta a tota la ciutadania, respectant les diferents ideologies que cadascú pugi tenir. Vol ser un espai plural on els ciutadans coneguin, debatin i proposin de manera constructiva en benefici del poble. Per això, el grup coordinador ha d’impedir qualsevol intent d’instrumentalització per part de partits polítics o qualsevol altre col·lectiu que desvirtuï el seu propòsit.

Autosuficiència. Suposa recuperar la vida en els pobles o barris, on poder-hi viure amb una amplia autosuficiència territorial, fent possible l’inici i final d’un bon dia. Amb una mobilitat total per a tot. Una feina alliberadora basada en l’autogestió i la plena ocupació. Una vida comunitària sustentada en l’ajuda mútua. Amb zones verdes enjardinades. Un servei de salut obert 24 hores. Amb un comerç amb productes locals i amplies zones WiFi gratuïtes. Els seus tres pilars bàsics són la relocalització, les energies renovables i les xarxes socials.